Įstaigos taryba

Mokyklos-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti mokinių tėvų (globėjų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių pastangas svarbiausiems mokyklos-darželio veiklos klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti:

 • tarybą sudaro lygiomis dalimis (po 3) mokytojų ir tėvų (globėjų) atstovai, į ją gali būti įtraukiami kitų ugdymo įstaigų bendruomenės narių, socialinių partnerių, rėmėjų, vietos bendruomenės atstovai;
 • mokyklos-darželio tarybos pirmininkas renkamas iš tėvų arba mokytojų pirmojo tarybos posėdžio metu slaptu balsavimu;
 • mokyklos-darželio  taryba renkama dvejiems kalendoriniams metams;

Mokyklos-darželio tarybos funkcijos:

 • nustatyti mokyklos-darželio veiklos perspektyvą, pagrindines kryptis;
 • aprobuoti mokyklos-darželio programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką per mokslo metus, moksleivių krūvius;
 • tvirtinti audito išvadas, mokyklos-darželio veiklos tobulinimo planą;
 • svarstyti mokyklos-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, padėti planuoti mokyklos-darželio ūkinę – finansinę veiklą, lėšų paskirstymą;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš mokyklos-darželio klausimus;
 • analizuoti mokyklos-darželio veiklą, teikti siūlymus mokyklos-darželio vadovybei;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomo ugdymo organizavimo;
 • skirti atstovus į Pedagogų atestacijos komisiją, skirti savo atstovą stebėti viešą konkursą vadovo vietai užimti;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir mokyklos-darželio bendradarbiavimą;
 • svarstyti ir teikti siūlymus steigėjui dėl mokyklos-darželio  reorganizavimo;
 • stabdyti kitų savivaldos institucijų ginčytinus sprendimus, kol jų teisingumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • mokyklos-darželio taryba atsiskaito posėdžio metu po vienerių metų kadencijos.

 

MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

Pareigos Vardas, pavardė Klasės, grupės atstovas
Pirmininkas Laima Žilinskienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Sekretorė Laisvūnė Daukšaitė Pradinių klasių mokytoja
Narė Dalė Laurenavičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Narė Dovilė Norvaišienė Pradinio ugdymo tėvų (globėjų) atstovė
Narys Remigijus Endriukaitis Ikimokyklinio ugdymo tėvų (globėjų) atstovas
Narė Giedra Jablonskienė Pradinio ugdymo tėvų (globėjų) atstovė
Narė Ilona Gailiūnienė Kitų įstaigos darbuotojų atstovė
Narė Rasita Bulatovienė Kitų įstaigos darbuotojų atstovė
Narė Danguolė Panebažienė Kitų įstaigos darbuotojų atstovė

 

Atnaujinta: 2024-03-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.30 - 09.15
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10