Nuotolinis mokymas

1.    Informacija apie veiklą nuotoliniu metu
Nuotolinis mokymas(-sis) - tai nuoseklus savarankiškas mokymasis, naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir konsultuojant mokytojui, kai mokytojas ir mokinys yra atskirti erdvėje ir/ar laike, o jų sąveika vyksta netiesiogiai per sinchroninę (tuo pačiu realiuoju laiku) ar asinchroninę (ne realiuoju (bet kuriuo)) metu komunikaciją. Pasitelkiami įvairūs techniniai įrankiai, kurių aprašymus ir naudojimo instrukcijas kiekvienai klasei pristatys mokytojai. Karantino metu bus ugdomi vaikai nuotoliniu būdu nepriklausomai nuo to, kad šis būdas nėra įteisintas mokyklos nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

2.    Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

3.    Kontaktiniai asmenys konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

Klausimų sritys

Pareigos, vardas, pavardė

El. paštas, telefono Nr.

Mokyklos-darželio veikla

Direktorė Asta Gaižutienė

asta.gaizutiene@mokyklaziburelis.lt

Tel.: +370 37 348061

Dokumentų priėmimas, dokumentų valdymo sistema, personalo darbo organizavimo dokumentai

Raštvedė  Vilma Dikšaitienė

info@mokyklaziburelis.lt

Tel.: +370 37 348061

Formalusis ugdymas, neformalusis švietimas, nuotolinio mokymo(si) organizavimas

Pavaduotoja ugdymui Eglė Vainikonienė

egle.vainikoniene@mokyklaziburelis.lt

Tel.: +370 37 348061

Konsultavimas technologijų klausimais

Informacinių technologijų sistemų administratorius Vidas Čedavičius

vidasced [@] gmail.com

Psichologinė pagalba

Psichologė Lina Nenortienė

lina.nenortiene@mokyklaziburelis.lt

Kalbos sutrikimų turinčių mokinių konsultavimas

Logopedė  Jolanta Bartusevičienė

jolanta.bartuseviciene@mokyklaziburelis.lt

Mokinių sveikatos stiprinimas, galinčių sukelti ligas rizikos veiksnių prevencija

Sveikatos priežiūros specialistė Ilona Gailiūnienė

ilona.gailiuniene@mokyklaziburelis.lt

4.    Taikomos aplinkos

Bendravimui  (pokalbiams, konferencijoms)

Mokymui

(mokomosios medžiagos laikymui ir kt.)

Interaktyvioms užduotims aplinkos

Įvertinimams ir bendravimui su tėvais

Techninėms instrukcijoms

Skype, Mesenger, Viber, Zoom programos.

Mokymo platformos - Eduka klasė, skaitmeninės Ema pratybos.

Mokymo platformos - Eduka klasė, skaitmeninės Ema pratybos, Hellosmart.com

Elektroninis dienynas „Tamo“, el.paštas, skype, mesenger programos ir telefonu.

Elektroniniai dienynai „Tamo“, „Mūsų darželis“, elektroninis paštas.

5.    Pamokų tvarkaraščiai
Mokytojai vadovaujasi 1-4 klasių pamokų tvarkaraščiu patvirtintu Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus  įsakymu.  Fizinio ugdymo ir prevencinių programų „Antras žingsnis“ ir „Obuolio draugai“ pamokos integruojamos į kitus mokomuosius dalykus.

Savaitės diena

Darbas su mokytojais asinchroniniu ir sinchroniniu būdu

(pagal poreikį ir galimybes)

Individualios/grupinės konsultacijos švietimo pagalbai mokiniams laikas

Pirmadieniais- penktadieniais

9.00-14.00 val.

Valanda po pamokų

Pietų laikas 12.00-12.30 val.

6.    Mokymo planai
Pradinio ugdymo mokytojai, vadovaujantis dalykiniais ilgalaikiais bei savaitės ugdomaisiais planais, pirmadieniais-penktadieniais pateikia 9.00 val. Tamo dienyne arba el.paštu mokiniams dienos darbų sąrašą (užduočių nuorodos, vaizdo pamokų prisijungimo laikas ir nuorodos, atsiskaitymo būdai ir formos, vertinimo kriterijai) – ką mokinys turi padaryti per dieną.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai vaikų tėvams (globėjams) „Mūsų darželis“ dienyne pateikia savaitei užduotis, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidžių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose. Tėvai (globėjai) atliktų užduočių nuotraukas įkelia į „Mūsų darželis“ elektroninį dienyną ar nurodytą mokytojos el. paštą ir taip fiksuojami vaikų pasiekimų rezultatai.

7.    Informacija dėl mokesčio už darželį (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
Karantino Lietuvoje metu, vadovaujantis Kauno miesto tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo T-454, punktu 10.8. mokykla uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo už darželį nemoka.

8.    Kita svarbi informacija mokyklos bendruomenei 

 

Atnaujinta: 2024-03-25
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10