Pradinis ugdymas

Bendroji pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis bendrosiomis ugdymo nuostatomis ir principais, didaktinėmis mokinių pasiekimų vertinimo nuostatomis panaudojant ugdymo turinio integravimo galimybes ir laikantis ugdymo aplinkos kūrimo reikalavimų bei M. Montesori pedagoginės sistemos principų.

Pradinio ugdymo tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą,  padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

Ko mokomasi mokykloje?

Pradinukai mokosi lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, meninio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo ir kūno kultūros. Nuo antrosios klasės pradedama mokytis pirmosios užsienio kalbos anglų. Pradinis ugdymas yra visapusis, t. y. integraliai ugdomas vaikų kūrybiškumas, socialinės, komunikacinės, kultūrinės ir kitos svarbios kompetencijos. Daugiau informacijos apie pradinio ugdymo turinį (ugdymosi dalykus, bendrąsias kompetencijas, ugdymo metodus) ir mokymosi rezultatus galima rasti pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2008 m.), taip pat lietuvių kalbos programoje. 

Pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pradinėse klasėse vertinama individuali vaiko pažanga. Mokinių mokymosi pasiekimai įvertinami orientuojantis į Pradinio ugdymo bendrojoje programoje aprašytus atskirų ugdymo dalykų siektinus rezultatus. Informacija apie pasiekimus dažniausiai pateikiama trumpais komentarais, nurodant, kas vaikui pavyko, ką reikėtų tobulinti. Pažymiai ar jų pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.) nėra vartojami.

Kiekvienais metais vykdomas Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimas. Antros, ketvirtos klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis: 2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos, 4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo. NMPP tikslas - įvertinti mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti individualią mokymosi pagalbą, jei to reikia. Nacionaliniu lygmeniu – turėti apibendrintą informaciją apie mokinių pasiekimus ir ja remiantis koreguoti ugdymo programas, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Ugdymo proceso organizavimas.

Paprastai tai pamokos, per kurias mokomasi įvairių dalykų. Tačiau mokytojai gali pasirinkti ir kitokį ugdymo organizavimo būdą – tai gali būti projektas, didaktinis žaidimas, kūrybinis darbas, integruotos ugdymo veiklos. Gali būti integruojamas ugdymo dalykų turinys, kai nunyksta aiškios dalykų ribos. Pirmoje klasėje pamoka trunka 35 min., o 2–4 klasėse – 45 min. Jeigu pasirenkamas kitas ugdymo organizavimo būdas, nepertraukiamas mokymasis gali trukti ilgiau, pvz., iki 1 val. 30 min. Mokomasi gali būti ne tik mokyklos patalpose (klasėje, sporto salėje), bet  ir už jos ribų (pvz., parkuose, muziejuose ir t.t.). Daugiau informacijos apie ugdymo proceso organizavimą galima rasti įstaigos kiekvienų mokslo metų ugdymo plane.

Atnaujinta: 2021-04-28
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus