Įstaigos taryba

Mokyklos-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti mokinių tėvų (globėjų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių pastangas svarbiausiems mokyklos-darželio veiklos klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti:

 • tarybą sudaro lygiomis dalimis (po 3) mokytojų ir tėvų (globėjų) atstovai, į ją gali būti įtraukiami kitų ugdymo įstaigų bendruomenės narių, socialinių partnerių, rėmėjų, vietos bendruomenės atstovai;
 • mokyklos-darželio tarybos pirmininkas renkamas iš tėvų arba mokytojų pirmojo tarybos posėdžio metu slaptu balsavimu;
 • mokyklos-darželio  taryba renkama dvejiems kalendoriniams metams;

Mokyklos-darželio tarybos funkcijos:

 • nustatyti mokyklos-darželio veiklos perspektyvą, pagrindines kryptis;
 • aprobuoti mokyklos-darželio programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką per mokslo metus, moksleivių krūvius;
 • tvirtinti audito išvadas, mokyklos-darželio veiklos tobulinimo planą;
 • svarstyti mokyklos-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, padėti planuoti mokyklos-darželio ūkinę – finansinę veiklą, lėšų paskirstymą;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš mokyklos-darželio klausimus;
 • analizuoti mokyklos-darželio veiklą, teikti siūlymus mokyklos-darželio vadovybei;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomo ugdymo organizavimo;
 • skirti atstovus į Pedagogų atestacijos komisiją, skirti savo atstovą stebėti viešą konkursą vadovo vietai užimti;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir mokyklos-darželio bendradarbiavimą;
 • svarstyti ir teikti siūlymus steigėjui dėl mokyklos-darželio  reorganizavimo;
 • stabdyti kitų savivaldos institucijų ginčytinus sprendimus, kol jų teisingumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • mokyklos-darželio taryba atsiskaito posėdžio metu po vienerių metų kadencijos.

 

MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Klasės, grupės atstovas
Pirmininkas

Laima Žilinskienė

l.zzilinskiene@gmail.com  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Sekretorė

Laisvūnė Daukšaitė

  laisved733@gmail.com  Pradinių klasių mokytoja
Narė

Dalė Laurenavičienė

laureda@gmail.com  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Narė Danguolė Lukoševičienė danguole@parkhotel.lt  Priešmokyklinio ugdymo tėvų (globėjų) atstovas
Narė

Renata Cheback

renatosdezute@googlemail.com Ikimokyklinio ugdymo tėvų (globėjų) atstovas
Narė

Rūta Dubosaitė

ruta.dubosaite@gmail.com 

Pradinio ugdymo tėvų (globėjų) atstovas
Atnaujinta: 2020-09-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus